March 2018 Issue
Whole-genome and Transcriptome Sequencing of Prostate Cancer Identify New Genetic Alterations Driving Disease Progression
Shancheng Ren, Gong-Hong Wei, Dongbing Liu, Liguo Wang, Yong Hou, Shida Zhu, Lihua Peng, Qin Zhang, Yanbing Cheng, Hong Su, Xiuqing Zhou, Jibin Zhang, Fuqiang Li, Hancheng Zheng, Zhikun Zhao, Changjun Yin, Zengquan He, Xin Gao, Haiyen E. Zhau, Chia-Yi Chu, Jason Boyang Wu, Colin Collins, Stanislav V. Volik, Robert Bell, Jiaoti Huang, Kui Wu, Danfeng Xu, Dingwei Ye, Yongwei Yu, Lianhui Zhu, Meng Qiao, Hang-Mao Lee, Yuehong Yang, Yasheng Zhu, Xiaolei Shi, Rui Chen, Yang Wang, Weidong Xu, Yanqiong Cheng, Chuanliang Xu, Xu Gao, Tie Zhou, Bo Yang, Jianguo Hou, Li Liu, Zhensheng Zhang, Yao Zhu, Chao Qin, Pengfei Shao, Jun Pang, Leland W.K. Chung, Jianfeng Xu, Chin-Lee Wu, Weide Zhong, Xun Xu, Yingrui Li, Xiuqing Zhang, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Wang, Haojie Huang, Yinghao Sun

Not a member yet? Register here >>>